Algemene voorwaarden 
 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door NMC Bright BV, gevestigd en kantoorhoudend op de Ringwade 33 te Nieuwegein en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61007463, alsmede door haar handelsnaam Talentherkenning in sport, ingeschreven onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel. 
 
Versie 2701021 
 
Artikel 1. Begrippen 
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 2. NMC Bright BV, de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  61007463, gevestigd aan de Ringwade 33 (3439 LM) te Nieuwegein, alsmede haar handelsnaam Talentherkenning in sport, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder hetzelfde nummer die deze algemene voorwaarden nadrukkelijk van toepassing heeft. 
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 4. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 5. Student: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Talentherkenning in sport. 
 6. Koper: een Bedrijf of Particulier die lesmateriaal afneemt van Talentherkenning in sport. 
 7. Opleidingsinstituut: de rechtspersoon die opleidingen en/of cursussen aan Student aanbiedt, hierna: Talentherkenning in sport. 
 8. Opleidingsaanbod: Ieder schriftelijk aanbod van opleidingen aan Student. 
 9. Opleiding: de opleidingen die Talentherkenning in sport aanbiedt zijn een door Talentherkenning in sport verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Talentherkenning in sport verzorgt een Opleiding in de vorm van een In Company/Maatwerk Opleiding of een Open Opleiding (Basic, Advanced en Expert). Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. 
 10. Overeenkomst: de opleidingsovereenkomst die Student is aangegaan met Talentherkenning in sport. 
 11. Schriftelijk: hiermee wordt bedoeld zowel op papier als digitaal (mail). 
 12. De website die door Talentherkenning in sport wordt gebruikt is www.talentherkenninginsport.nl. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Opleidingsaanbod van Talentherkenning in sport, elke overeenkomst tussen Talentherkenning in sport en Student en op elke opleiding die door Talentherkenning in sport wordt aangeboden. 
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Student de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Talentherkenning in sport aan Student aangeven op welke wijze Student de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van www.talentherkenninginsport.nl is gepubliceerd. Indien een ander dan de Student de inschrijving voor de opleiding verzorgt, is het bedrijf of de particulier die de inschrijving voor een ander doet ervoor verantwoordelijk dat de Student zich aan de algemene voorwaarden houdt. 
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Talentherkenning in sport is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Student zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 
 
Artikel 3. Het Opleidingsaanbod 
 1. Alle door Talentherkenning in sport gedane opleidingsaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Talentherkenning in sport is slechts aan een opleidingsaanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Student schriftelijk binnen de opgegeven geldigheidsduur wordt bevestigd. Niettemin heeft Talentherkenning in sport het recht een opleidingsovereenkomst met een potentiële Student om een voor Talentherkenning in sport gegronde reden te weigeren. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden opleiding. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat Student in staat is om een goede beoordeling van de opleiding te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Talentherkenning in sport niet binden. De specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 
 4. Talentherkenning in sport is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Student die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Talentherkenning in sport gerechtigd zijn de opleidingsovereenkomst te beëindigen. 
 
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 
 1. De opleidingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat Talentherkenning in sport de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Talentherkenning in sport de betaling heeft ontvangen en schriftelijk de inschrijving aan de Student heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding mits verder is voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden. 
 2. Talentherkenning in sport is niet gehouden aan een Aanbod indien Student redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Student geen rechten ontlenen. 
 3. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk gedaan wordt door Talentherkenning in sport aan Student. 
 4. Er geldt een bedenktermijn voor Student, zijnde een Particulier, van 14 dagen vanaf het moment dat de inschrijving voor een opleiding door Talentherkenning in sport aan Student is bevestigd tot aanvang van de opleiding. Deze bedenktermijn geldt ook indien Student de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Er geldt geen bedenktijd indien het Bedrijf het contract sluit. 
 5. De Student is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talentherkenning in sport. Talentherkenning in sport kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
 6. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Student verplicht de correcte en volledige naam van de Student zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden 
 7. Elke Student die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding, de schriftelijke bevestiging in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Talentherkenning in sport te tonen. 
 
Artikel 5. Duur van de overeenkomst 
 1. Indien en voor zover tussen Student en Talentherkenning in sport een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen. 
 2. Zowel Student als Talentherkenning in sport kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Student. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Student onverlet. Student dient de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen. 
 3. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het uitsluitende oordeel van Talentherkenning in sport onvoldoende is, is Talentherkenning in sport gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Talentherkenning in sport vrij om (i) met de Student overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule te annuleren. Indien Talentherkenning in sport de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule annuleert, zal Talentherkenning in sport het reeds door de Student betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is Talentherkenning in sport nimmer gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Student in verband met de annulering. 
 4. De Student, zijnde een Particulier, heeft gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de Opleidingsovereenkomst op afstand het recht om deze overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Indien de Opleiding binnen deze termijn reeds is aangevangen, kan een Student de Opleidingsovereenkomst slechts annuleren met inachtneming van artikel 5A. 
 5. Indien de Opleidingsovereenkomst ziet op enkel de aanschaf van Onderwijsmateriaal, gaat de herroepingstermijn van 14 dagen in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal. Nadat deze termijn is verstreken, heeft de Particulier geen recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
 
Artikel 5A. Annulering Opleidingsovereenkomst door Student 
 1. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding kan Student de betreffende Opleiding annuleren. Annulering kan gedaan worden tot uiterlijk één dag voor de Opleiding. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Talentherkenning in sport van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel. 
 2. In geval van annulering door een Student zijnde een Particulier is Talentherkenning in sport gerechtigd de hiernavolgende kosten bij Student in rekening te brengen: a) bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de Opleiding: EUR 25,- (zegge vijfentwintig euro) administratiekosten; en b) bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de Opleiding: 100% van het verschuldigde bedrag (opleidingsgeld). Het is in overleg mogelijk om de opleiding op een ander moment te volgen. 
 3. Annulering van de Opleidingsovereenkomst door een Student zijnde een Bedrijf en/of ingeval van een Maatwerkopleiding is in beginsel niet mogelijk tenzij Talentherkenning in sport nog niet begonnen is met de uitvoering van de Opleiding en Talentherkenning in sport schriftelijk de annulering heeft goedgekeurd en bevestigd aan de Student. De annulering dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven gedaan te worden met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Talentherkenning in sport. Als moment van ontvangst door Talentherkenning in sport van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Talentherkenning in sport. De geplande aanvangsdatum van de betreffende (Maatwerk)Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering. In geval van annulering door een bedrijf of ten aanzien van een Maatwerkopleiding is Talentherkenning in sport gerechtigd de volgende kosten bij Student in rekening te brengen: a) bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst: 0% van de kosten van de (Maatwerk)Opleiding en b) bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst/workshop 100% van de kosten van de (Maatwerk)Opleiding. 
 4. Talentherkenning in sport kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval zij in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Talentherkenning in sport nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of vergoeding van enige schade. 
 
Artikel 5B. Verplaatsing opleiding 
 1. In uitzonderlijke gevallen kan Talentherkenning in sport op verzoek van Student een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Talentherkenning in sport. Talentherkenning in sport zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- bij Student in rekening brengen. De Student dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Talentherkenning in sport tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een In Company/Maatwerk Opleiding kan niet worden verplaatst. 
 2. Talentherkenning in sport behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding. 
 
Artikel 6. Levering Onderwijsmateriaal 
 
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Talentherkenning in sport of er door andere omstandigheden buiten de macht van Talentherkenning in sport enige vertraging ontstaat, heeft Talentherkenning in sport recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn indicatief en nooit fatale termijnen. 
 2. Alle door Talentherkenning in sport gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Talentherkenning in sport bekend waren. Talentherkenning in sport aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen. 
 3. Talentherkenning in sport is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Talentherkenning in sport is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
 
Artikel 6A. Garantie Onderwijsmateriaal 
 1. Talentherkenning in sport staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 
 2. De eventuele verstrekte garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. 
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Talentherkenning in sport de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Talentherkenning in sport, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Talentherkenning in sport te retourneren en de eigendom aan Talentherkenning in sport te verschaffen. 
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Talentherkenning in sport, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. 
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat retourneren aan Talentherkenning in sport, conform de retourinstructies van Talentherkenning in sport. De kosten van retournering zijn voor rekening van Koper. 
 
Artikel 6B. Eigendomsvoorbehoud Onderwijsmateriaal 
 1. Alle door Talentherkenning in sport geleverde zaken, blijven eigendom van Talentherkenning in sport totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Talentherkenning in sport gesloten overeenkomsten is nagekomen. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Talentherkenning in sport zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 3. Voor het geval dat Talentherkenning in sport zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Talentherkenning in sport of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Talentherkenning in sport zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 4. Talentherkenning in sport heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Talentherkenning in sport. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Talentherkenning in sport de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden leveren aan Koper.
 5. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Talentherkenning in sport worden vergoed door Koper. 
 
Artikel 7. Prijzen en betaling 
 1. Talentherkenning in sport is als instelling ingeschreven bij het CRKBO ten gevolge waarvan de door haar verzorgde opleidingen vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Talentherkenning in sport behoudt zich het recht voor btw over haar dienstverlening in rekening te brengen indien niet (langer) aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan. Alle bedragen vermeld in door Talentherkenning in sport uitgegeven aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijn exlusief btw, tenzij anders bepaald. 
 2. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze staan vermeld in de Website. De Arrangementskosten en het studiemateriaal maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. 
 3. Indien Student de opleiding annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden. 
 4. De prijs in het aanbod is een vaste prijs, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In de prijs is het studiemateriaal en een certificaat/diploma (indien succesvol afgerond) inbegrepen. 
 5. Student is gehouden om de diensten van Talentherkenning in sport te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Student enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Talentherkenning in sport een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 
 6. Indien zich kostprijsverhogende factoren voordoen (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) en deze factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen na deze termijn komen voor rekening van Student. 
 7. Student zal voor de kosten van een In Company/Maatwerk Opleiding uiterlijk bij start van de opleiding een factuur ontvangen, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen in de Studieovereenkomst. 
 
Artikel 8. Incassobeleid 
 1. Wanneer Student niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Student (indien Student in de uitoefening van beroep of bedrijf de opleiding volgt, zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim, en zal Student zijnde een particulier een schriftelijke herinnering ontvangen om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. 
 2. Vanaf de datum dat Student in verzuim is, zal Talentherkenning in sport zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW. Deze kosten worden berekend volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 3. Indien Talentherkenning in sport meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Student. 
 4. Indien de Student een particulier is en de werkgever van de Student de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Student, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Student verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Talentherkenning in sport op grond van deze overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Student en zijn werkgever. 
 
Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst 
 1. Talentherkenning in sport zal zich inspannen om de Opleiding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goede opleider verlangd mag worden. De overeenkomst met Student wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen. 
 2. Talentherkenning in sport vangt aan met de uitvoering van de overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Student is verstrekt. Student draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Talentherkenning in sport nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Student en Talentherkenning in sport. 
 3. Talentherkenning in sport is gerechtigd om voor de uitvoering van de opleiding naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 4. Studenten worden geacht actief en met voorbereiding deel te nemen aan de opleiding. Indien huiswerk is opgegeven dienen Studenten dit ter voorbereiding gemaakt te hebben. 
 5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Student dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Talentherkenning in sport. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Talentherkenning in sport extra kosten in rekening brengen. Dit laat de betalingsverplichting van Student onverlet. In geen geval ontvangt Student enige schadevergoeding of heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij niet de gehele lesdag c.q. bijeenkomst kan volgen. 
 
Artikel 10. Uitval docent 
 1. Ingeval van ziekte en/of verhindering van een docent zal Talentherkenning in sport –voor zover mogelijk– voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Talentherkenning in sport de Student zo spoedig mogelijk informeren en met alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven en Student de vervallen les(sen) kan inhalen.
 2. Student heeft nimmer recht op een (schade)vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde gelden ingeval van uitval van een docent of andere overmachtsituaties. Talentherkenning in sport rekent geen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent. 
 3. Het is niet mogelijk om de Opleidingsovereenkomst ten gevolge van de uitval van de docent kosteloos te annuleren en/of tussentijds te beëindigen. Annulering is slechts mogelijk conform het gestelde van artikel 5A van deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 11. Aanvang opleiding 
 1. Indien de aanvang of voortgang van de overeenkomst of opleiding wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Student niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig is ontvangen door Talentherkenning in sport of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Student komen, heeft Talentherkenning in sport het recht Student (tijdelijk) de toegang tot de opleiding te weigeren totdat Student heeft voldaan aan zijn verplichtingen. 
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Student. 
 3. Talentherkenning in sport spant zich in om de Opleiding binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. 
 
Artikel 12. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 
 1. Talentherkenning in sport gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Student en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Talentherkenning in sport de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@talentherkenninginsport.nl. 
 2. Student is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Talentherkenning in sport verwerkt worden. Student staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Student Talentherkenning in sport tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Talentherkenning in sport op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 4. Het is Student ten zeerste verboden om foto’s te maken tijdens de cursus of opleiding. Indien Student een foto wenst te maken, dient dit vooraf besproken te worden met Talentherkenning in sport. 
 
Artikel 13. Opschorting 
 1. Talentherkenning in sport heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens onder zich te houden indien Student nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn. 
 2. Talentherkenning in sport is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Student in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Student schriftelijk worden bevestigd. Talentherkenning in sport is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 
 
Artikel 14. Overmacht
 1. Talentherkenning in sport is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde van Talentherkenning in sport wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Talentherkenning in sport, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Talentherkenning in sport zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van opleiders van Talentherkenning in sport en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Talentherkenning in sport buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 3. Talentherkenning in sport zal in het geval van overmacht met een voorstel komen haar diensten te verplaatsen (bijv. andere datum), te wijzigen (bijv. digitaal in plaats van fysieke bijeenkomst) of te annuleren indien ten gevolge van overmacht de dienst niet uitgevoerd kan worden. Talentherkenning in sport zal naar haar beste vermogen een alternatieve oplossing aanbieden aan Student. Slechts indien er geen alternatieven mogelijk zijn, heeft Student recht op restitutie van reeds betaalde gelden. 
 
Artikel 15. Beperking van aansprakelijkheid 
 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Talentherkenning in sport , is Talentherkenning in sport uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Talentherkenning in sport binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Talentherkenning in sport deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Talentherkenning in sport in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Talentherkenning in sport leidt tot aansprakelijkheid van Talentherkenning in sport, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade. Talentherkenning in sport is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Talentherkenning in sport geleverde diensten. 
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Talentherkenning in sport per gebeurtenis per jaar uitkeert. 
 4. Eventuele vermissing en diefstal van en schade aan de persoonlijke eigendommen van Student, komen volledig voor rekening en risico van Student. Student is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. 
 5. Talentherkenning in sport is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 
 6. Talentherkenning in sport is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur. 
 7. Talentherkenning in sport staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Talentherkenning in sport verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 8. Student staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Talentherkenning in sport sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade. 
 9. In geen geval is Talentherkenning in sport aansprakelijk voor de handelingen en gedraging van oud-cursisten, wat zij in hun eigen praktijk doen, dit is voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de betreffende oud-cursist. 
 10. Alle aanspraken van Student wegens tekortschieten aan de zijde van Talentherkenning in sport vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Talentherkenning in sport binnen een halfjaar nadat Student bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 
 
Artikel 16. Geheimhouding 
 1. Talentherkenning in sport en Student verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. Iets is vertrouwelijk als dit expliciet is aangegeven of door betrokkenen is gedefinieerd als vertrouwelijk. 
 2. Indien Talentherkenning in sport op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Talentherkenning in sport zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Talentherkenning in sport niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Student niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Talentherkenning in sport en Student ook de door hen in te schakelen derden op. 
 
Artikel 17. Intellectuele Eigendomsrechten 
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Talentherkenning in sport berusten uitsluitend bij Talentherkenning in sport en worden niet overgedragen aan Student. 
 2. Het is Student verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Talentherkenning in sport rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Talentherkenning in sport. Indien Student wijzigingen wenst aan te brengen in door Talentherkenning in sport opgeleverde zaken, dient Talentherkenning in sport expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. Het is Student verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Talentherkenning in sport rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 
 4. Met het afronden van de Opleiding heeft de Student geen automatisch(e) licentie of recht op het verzorgen van scholingen gericht op Talentherkenning in sport. Dit zelfde geldt voor het gebruik van de naam “Talentherkenning in sport” en beeldmerken zoals logo’s toebehorend aan de Talentherkenning in sport, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Artikel 18. Vrijwaring en juistheid van informatie 
 1. Student is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Talentherkenning in sport verstrekt in het kader van de opleidingsovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Student hiervoor verantwoordelijk. 
 2. Student vrijwaart Talentherkenning in sport van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
 3. Student vrijwaart Talentherkenning in sport voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Student verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden. 
 4. Indien Student elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Talentherkenning in sport verstrekt, garandeert Student dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 
 
Artikel 19. Klachten 
 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Talentherkenning in sport of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@talentherkenninginsport.nl met als onderwerp “klacht”. 
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Talentherkenning in sport de klacht in behandeling kunnen nemen. 
 3. Talentherkenning in sport zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 
 
Artikel 20. Toepasselijk recht 
 1. Op de rechtsverhouding tussen Talentherkenning in sport en Student is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Talentherkenning in sport kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Talentherkenning in sport en Student, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 
 
Download hier de Algemene voorwaarden in PDF 
Algemene voorwaarden Talentherkenning in sport v27012021.pdf 144.25 KB

Contact

Talentherkenning in sport is een initiatief van NMC Bright en HAN - University Applied Sciences. Voor vragen of opmerkingen, mail ons via

info@talentherkenninginsport.nl

Locatie

De opleidingen vinden plaats op Centrum voor Topsport & Onderwijs Papendal, Papendallaan 51, 6816 VD Arnhem. 

© NMC Bright 2020. Alle rechten voorbehouden.